هر آشنایی تازه ، اندوهی تازه است...مگذارید که نام شمارا بدانند و به نام بخوانندتان.هر سلام سرآغاز دردناک یک خداحافظی است..

نادر ابراهیمی
+ [ تاریخ ] جمعه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۰ [ ساعت ] 11:55[ نویسنده] ML |
این روز ها دائم وقت کم می آورم....

کاش روز ها به قدر نگاه تو طولانی بودند!

+ [ تاریخ ] پنجشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۰ [ ساعت ] 12:2[ نویسنده] ML |هرگز به آنقدر که می پری قانع نباش .هرگز نگو بیشتر از این ممکن نیست.دائم از خودت عبور کن!شاگردی که کمتر از معلمش بداند،دنیا را به عقب می راند،شاگردی که به  قدر معلمش بداند دنیا را متوقف می کند.این تویی که پیش می رانی.

+ [ تاریخ ] پنجشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۰ [ ساعت ] 11:21[ نویسنده] ML |
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر                       کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
گفتند:"یافت می نشود جسته ایم ما"                            گفت:"آنکه یافت می نشودآنم آرزوست"
+ [ تاریخ ] پنجشنبه پنجم آبان ۱۳۹۰ [ ساعت ] 11:41[ نویسنده] ML |